23Μάιος

Περιστατικό Ανω γνάθου

καςξηδα σφ κξασφ ασλκξφδνκασ φκΑΒΦΚΑΣΞΦ ΑΣΚΞΦΚΑΣΦλκαξσφηνδασ φλασκξνφσαμ φ΄σαλφλσα φλασφ λασ φλαφλασφ αλφναφμ ασλκξφλα αλσκφνασλ,μφ λακφα,μσφ λαξκνφ ασδκ,φκαφ .